try.romonts.chšŸ„šŸ¤–šŸš€ Per plaschair na mā€™enĀ­cleĀ­gia betg memia spert. Engraziel fetg

halĀ­lo @rtrsrg: ich habe euch die adresse romonts.ch reserviert. ich warte: try.rumants.ch sucks (so?)

ā€œPer plaschair na mā€™enĀ­cleĀ­gia betg memia spert. EngraĀ­ziel fetgā€ try.romonts.ch wurde lanciert, um #ƶGƶG zu skanĀ­dalĀ­isieren und den Zugang zur ƜberĀ­setĀ­zung in SurĀ­silĀ­van zu erpressen ;-)

Langsam: Mein Blog ist mein KartenĀ­raum und keine BĆ¼hne. Ich weiss wie man pubĀ­liziert. Das hier ist etwas anderes. d!a!n!k!e | WORK IN PROGRESS reload fĆ¼r aktuellen schreibĀ­stand | warum ich nicht pubĀ­liziere? weil ich es kann. weil es geht. weil ich es fĆ¼r angemessen halte. | This Blog in Englisch | Ł‡Ų°Ł‡ Ų§Ł„Ł…ŲÆŁˆŁ†Ų© ŲØŲ§Ł„Ł„ŲŗŲ© Ų§Ł„Ų¹Ų±ŲØŁŠŲ© | čæ™äøŖ博客ę˜Æäø­ę–‡ēš„ | Ce blog en franƧais | Questo blog in italĀ­iano | Tgi ĆØn ils inimis da la translazĀ­iĀ­un autoĀ­matĀ­iĀ­ca? ā€” Ils medems che #Wikipedia/#Wikidata han odiĆ  sco il diavĀ­el lā€™aua beneĀ­diĀ­da.

Anlass fĆ¼r einen Umbau des EinĀ­trages war der Tweet vom ChefredakĀ­tor RTRSRG:

https://www.rtr.ch/emissiuns/decodar-nossa-cultura/raetoromanisch/fakten-geschichte/geschichte-rumantsch-grischun-brueckensprache-im-land-der-150-taeler?ns_source=mobile&srg_sm_medium=tw

wenn du hier nichts verĀ­stehst: try.rumants.ch

La lingua umana sa mida. Gia puspĆØ.

  • Il linĀ­guatg era ina revĀ­oluzĀ­iĀ­un sociala.
  • La scripzĀ­iĀ­un da la linĀ­gua era ina revĀ­oluzĀ­iĀ­un sociala.
  • La reparĀ­tizĀ­iun en masĀ­sa da la linĀ­gua scritĀ­ta ĆØ staĀ­da ina revĀ­oluzĀ­iĀ­un sociala.
  • Quai che capiĀ­ta ussa nā€™ĆØ anc mai capitĆ  a lā€™uĀ­manĀ­iĀ­tadā€¦

ProĀ­teĀ­ger la linĀ­gua sigĀ­nifitĀ­ga lavuĀ­rar vi da la linĀ­gua. Duvrar la linĀ­gua. La ā€œLia Rumantschaā€ sā€™ha engaschaĀ­da tras il nov svilup tecĀ­nic dā€™iĀ­na linĀ­gua da punts. Quai es Ć¼na buna basa per tour a moda actiĀ­va ed engaschaĀ­da la sfiĀ­da actuĀ­ala.

Gea. DastĀ­gar lavuĀ­rar vi da quel ĆØ in job da siemis.

Printscreens aus: Rumantsch Grischun ā€” BrĆ¼ckĀ­enĀ­sprache im Land der 150 TƤler #CunĀ­trasts #CasperĀ­NicĀ­ca 24.02.2022 | Thread

Decodar nossa cultura @rtrsrg

PART 1/3
HeinĀ­rich Schmid | Il bab dal rumantsch grischun
1900 ā€” 2000 | Da la scritĀ­tiĀ­ra a la stamĀ­pa da cudĀ­eĀ­schs

Part 2/3
Ils proĀ­tecĀ­turs da la linĀ­gua | inimis da la translazĀ­iĀ­un autoĀ­matĀ­iĀ­ca
ab 2000 | Da la stamĀ­pa da cudĀ­eĀ­schs al comĀ­putĀ­er

Part 3/3
dscrĀ­rr ā€” pnsr ā€” rltd | La translazĀ­iĀ­un da la bibla sco averĀ­tuĀ­ra da la tradizĀ­iun rumantscha da scritĀ­tiĀ­ra.
1500 ā€” 1900 | Da la linĀ­gua a la scritĀ­tiĀ­ra

ARCHIV

Tgi ĆØn ils inimis da la translazĀ­iĀ­un autoĀ­matĀ­iĀ­ca?
- Ils medems che #Wikipedia/#Wikidata han odiĆ  sco il diavĀ­el lā€™aua beneĀ­diĀ­da.

try.rumants.ch | #rPbP = raps publics ā€” bain pubĀ­lic | #ƶGƶG = ƶffentlichĀ­es Geld ā€” ƶffentlichĀ­es Gut | #NoSerĀ­afe ist das nƤchĀ­ste #NoBilĀ­lag (so?)

Vorbemerkung

Die menĀ­schliche Sprache ist eine KatasĀ­troĀ­phe. Davon erzƤhlt schon die ParaĀ­bel vom TurmĀ­bau zu Babel.

Weil ich am 21. April 2023 Tat (rƤtoroĀ­manĀ­isch fĆ¼r GrossĀ­vater) geworĀ­den bin, sprudeln mir diese Gedanken hemĀ­mungsĀ­los aus dem Herz:

UnfƤhr 9 Monate nach der VerĀ­schmelzung von Ei und SperĀ­ma, explodiert in einĀ­er GebƤrĀ­mutĀ­ter menĀ­schlichĀ­es Leben in atemĀ­berĀ­aubenĀ­der Gewalt herĀ­an. Ist das Kind ausĀ­geĀ­presst, ƶffnet sich die Lunge fĆ¼r Luft und damit fĆ¼r allerĀ­lei lustige Tƶne: Es grunĀ­zt, schnalzt, schmatzt, schreĀ­it, kichert vor sich hin. Noch bevor es ein einziges Wort in rƤtoroĀ­manĀ­isch ā€” oder chiĀ­neĀ­sisch oder so ā€” sagen kann, erlebt ein MenĀ­sch, wie es sich durch Stimme Gehƶr verĀ­schafĀ­fen kann. AusserorĀ­dentlich wirkungsvoll.

Das Kind lernt schnell Worte, mit welchen es sich verĀ­stƤndiĀ­gen kann. Dabei merkt es auch, dass dies noch sehr viel wirkĀ­samer sein kann, als lautes brĆ¼llen und schreien. Und damit wƤre ich dort, wo ich sein wollte: Der GrenĀ­znutzen von menĀ­schlichĀ­er Sprache.

Das vƶlĀ­lig ver-rĆ¼ckĀ­te ist, dass Sprache das Denken Ć¼berĀ­fƤllt wie ein Ć¼bles GeschwĆ¼r und den Blick auf die Welt gƤnĀ­gelt, verquirĀ­rlt und verĀ­stopft, wie wenig anderes. WĆ¼rĀ­den die MenĀ­schen nicht andere ZugƤnge pfleĀ­gen, kƶnĀ­nten sie leicht vergessen, dass die Welt nicht so ist, wie sie ist. SPRCHE ā€” DNKN ā€” WRKLCHKT. SonĀ­dern noch ganz anders. Denke an ein lyrisches Gedicht. Denke daran, wie dich ein Bild berĆ¼hrt. Was ein MusikĀ­stĆ¼ck mit dir machen kannā€¦ Sie kƶnĀ­nen alle sehr viel mehr, als was die FilĀ­ter der ModalverĀ­ben (dĆ¼rĀ­fen, solen, kƶnĀ­nen, mĆ¼ssen, wollen, mƶgen) zu-lassen. (Aber das wƤre ein anderes TheĀ­ma ;-)

Es waren insĀ­besonĀ­dere die #CyberĀ­Weiber im Post-HumanĀ­isĀ­mus, welche ihre ganzen HoffĀ­nunĀ­gen auf Code gesetĀ­zt haben. (Aber auch das wƤre ein anderes TheĀ­ma.)

Hier will ich noch erwƤhĀ­nen, dass nach dem ā€œautomaĀ­tisĀ­chen ƜberĀ­setĀ­zenā€, das ā€œautomaĀ­tisĀ­che Schreibenā€ gekomĀ­men istā€¦ Ich will sagen: Web 3.0 verĀ­steĀ­he ich als eine Chance, InterĀ­netz noch einĀ­mal als Chance zu begreifĀ­fĀ­en und die HerĀ­ausĀ­forderunĀ­gen noch einĀ­mal gƤnĀ­zlich anders zu verorten. Aber auch das ist ja ein gƤnĀ­zlich anderes TheĀ­ma: #CulĀ­turĀ­alDeĀ­faultĀ­Change ;-)

Weil ich hier in Dissent.is/Muster in einiĀ­gen ArbeitsĀ­grupĀ­pen bin, wƤre fĆ¼r mich die ƜberĀ­setĀ­zung ins SurĀ­silĀ­van vom grossem, allĀ­tĀ­agsprakĀ­tisĀ­chen Nutzen. Das ProĀ­jekt vom rƤtoroĀ­manĀ­isĀ­chen Radio und FernseĀ­hen, finanziert durch eine ZwangsĀ­geĀ­bĆ¼hr aus jedem Haushalt, ist mir darum ein willkommenes Geschenk fĆ¼r meine KamĀ­pagĀ­nen, welche ich ausĀ­geĀ­hen von WhatĀ­sApp (Lokal) und TwitĀ­ter (bizzeli grƶssĀ­er) missĀ­brauche ;-)

SCHRITT 1

Deepl.com nutze ich schon lange. InsĀ­besonĀ­dere fĆ¼r Texte und VortrƤge in Englisch. Mein Englisch ist nicht sehr gut. Aber ich habe doch soetĀ­was wie ein ā€œSprachgeĀ­fĆ¼hlā€. Mir ermƶglicht das ā€œAutomaĀ­tisĀ­che ƜberĀ­setĀ­zenā€, dass ich in meinĀ­er ā€œMutĀ­terĀ­spracheā€ notieren kann und dann im EnglisĀ­chen bloss noch ā€œnachbessernā€ kann. Im Umgang mit dem RƤtoroĀ­manĀ­isĀ­chen ā€” in meinem Fall das Idiom #SurĀ­selvisch ā€” ist das etwas anders. Ich habe (fast gar) kein GefĆ¼hl fĆ¼r die Sprache.

Aber mir erlaubt die SoftĀ­ware try.rumants.ch, dass wenn ich MitĀ­teilunĀ­gen bekomme von der Gemeinde, den Arbeits- und ProĀ­jekĀ­tĀ­grupĀ­pen in welchen ich mitarĀ­beite, dass ich mit einem einĀ­fachen Copy/Paste mitĀ­bekomme, worum es geht. Kurzum:

Nach dem Lesen einĀ­er Nachricht, kann es ja sein, dass ich reagieren will. Auch in rƤtoroĀ­manĀ­isch. Darum reagiere ich nicht direkt in eMail, WhatĀ­sApp oder TwitĀ­ter, sonĀ­dern schreibe meinen AntwortĀ­satz zuerst im try.rumants.ch. Darum:

SCHRITT 2

Ich ā€œspieleā€ jetĀ­zt also das hin- und herĆ¼berĀ­setĀ­zen so lange durch, bis mir die RĆ¼ckĀ­Ć¼berĀ­setĀ­zung gefƤlltā€¦ Diese kopiere ich dann ā€” es gibt dafĆ¼r auch einen KopierĀ­knopf ā€œunten rechtsā€ und schicke diesen weitĀ­erā€¦

SCHRITT 3

SCHRITT 4

SCHRITT 5

Viele Links & Hinweiseā€¦ Offene Sammlung

In einĀ­er aktuellen Serie von Tweets (also auf TwitĀ­ter) verĀ­suche ich zu skanĀ­dalĀ­isieren, dass das rƤtoroĀ­manĀ­isĀ­che Radio und FernseĀ­hen auf der Basis von deepL ein Tool hat bauen lassen, was zwisĀ­chen allen 5 Idiomen des rƤtoroĀ­manĀ­isĀ­chen in der Schweiz, in die weitĀ­eren LanĀ­dessprachen, sowie ins EnglisĀ­che Ć¼berĀ­setĀ­zt, aber im InterĀ­netz nur die ā€œBrĆ¼ckĀ­enĀ­sprache Romantsch Grischun (RG)ā€ frei zugƤnglich gemacht wird: try.rumants.ch

Klar: ich darf davon ausĀ­geĀ­hen, dass mir RTR gar nicht bƶse ist auf diesen ā€œSkanĀ­dalā€. Zum Beispiel wegen Tweets wie dem FolĀ­genĀ­den. ƜbriĀ­gens: NicoĀ­las PerĀ­net ist der CEO des RƤtoroĀ­manĀ­isĀ­chen Radio und FernseĀ­hens, er machte #text2text und #speech2text gleĀ­ich von Beginn weg zu seinem ProĀ­gramm und reagiert hier auf einen Tweet einĀ­er Tech-JourĀ­nalĀ­istin von RepubĀ­lik-MagĀ­aĀ­zin:

TrotzĀ­dem: Das (poliĀ­tisch korĀ­rekĀ­te) VorgeĀ­hen von RTR widerĀ­spricht der Forderung, welche viel Ƥlter als das InterĀ­net ist: Was mit dem Geld der Ɩffentlichkeit gemacht wird, muss der Ɩffentlichkeit zur VerĀ­fĆ¼Ā­gung steĀ­hen. GewƶhnĀ­lich wird das das Wort ā€œOpenā€ verĀ­wenĀ­det: #OpenĀ­GovernĀ­ment, #OpenĀ­DaĀ­ta, #OpenĀ­EvĀ­eryĀ­thingā€¦ Diese Forderung geht nicht nur an die VerĀ­walĀ­tung und die UniĀ­verĀ­sitƤten, diese Forderung geht selbĀ­stverĀ­stƤndlichst auch an das von allen HaushalĀ­ten zwangsĀ­fiĀ­nanzierte SchweizĀ­er Radio und FernseĀ­hen. Die UnterĀ­scheiĀ­dung, welche einen prakĀ­tisĀ­chen UnterĀ­schied macht heisst:

CLOSED ā€” GATED ā€” OPEN ā€” FREE

SelbĀ­stverĀ­stƤnĀ­lichst ist es ein SkanĀ­dal, dass nach Ć¼ber 3 JahrzehnĀ­ten InterĀ­net, davon noch immer so wenig zu sehen ist und mit wildesten, krudĀ­esten, abgeĀ­fahrenĀ­sten ArguĀ­menten bekƤmpft und die UmsetĀ­zung senĀ­saĀ­tionell verĀ­langsamt wird. Am skanĀ­dalƶsĀ­esĀ­ten ist dies freilich im KonĀ­text des akademisĀ­chen Betriebes an der UniĀ­verĀ­sitƤt. (Aber das wƤre eine andere Geschichte.)

https://twitter.com/brembs/status/1468998442458529792

Web 1.0 ā€” 2.0 ā€” 3.0

Die Zeit von #Web3.0 ist aber gĆ¼nĀ­stig, diesem TheĀ­menkomĀ­plex einen ā€œBergenĀ­den Raumā€ zu verĀ­mitĀ­teln:

#Web1.0 hat die MƶglichkeitĀ­en von HyperĀ­link gezeigt und die InfraĀ­strukĀ­tur errichtet. Die Euphorie Ć¼berĀ­schlug sich und auch die erwarteten ProbĀ­leme waren einĀ­fach zu forĀ­mulieren. Freilich wurĀ­den diese schon sehr viel frĆ¼her offenĀ­sichtlich: Wer DatĀ­en auf einem winziĀ­gen DatenĀ­speĀ­ichĀ­er hat ā€” ein Band, eine CD, ein Stick ā€” kann diese mit einem Klick kopieren, verteilen und vƶlĀ­lig anders und missĀ­brƤuchĀ­lich nutzen. Ein FrontaĀ­lanĀ­griff auf alles, was bis dorĀ­thin als ā€œPriĀ­vatheitā€ gehuldigt wurde. (Um nur ein rasches Beispiel aufzuĀ­rufen.)

Statt sich diesen HerĀ­ausĀ­forderunĀ­gen zu stellen, welche lange vor InterĀ­net bekanĀ­nt war und sich insĀ­besonĀ­dere die deutschsprachige SoziĀ­oloĀ­gie hƶchst intenĀ­siv, kreative und konĀ­strukĀ­tiv angenomĀ­men hat ā€” aus hisĀ­torischen GrĆ¼nĀ­den! ā€” wurde die EntwickĀ­lung im wesentlichen GAFAM und der PayĀ­Pal-Mafia Ć¼berĀ­lassen. Ein Worst-Case-Szenario.

#Web2.0 ist die Ɩkonomisierung des InterĀ­nets durch PlatĀ­tformisierung gelunĀ­gen. Ein nƤchĀ­stes Worst-Case-Szenario. Ɯber die dramaĀ­tisĀ­chen ProbĀ­leme und HerĀ­ausĀ­forderunĀ­gen des FinanzweĀ­sens zu reden, wƤre interĀ­esĀ­sant. Und gar nicht so ein anderes TheĀ­ma. Und gerĀ­ade die Schweiz wƤre dazu sehr geeignet. (so?)

#Web3.0 wird derzeit hyperĀ­venĀ­tiliert, wenn es zum automaĀ­tisĀ­chen ƜberĀ­setĀ­zen, Schreiben und grafisĀ­chen GestalĀ­ten von Bild und BewegtĀ­bild kommt. Wer Ć¼ber dieser EntwickĀ­lung in SchnapĀ­patĀ­mung kommt, ist leicht zu zeigen: Es sind die genau gleĀ­ichen, welche ihre HausaufĀ­gaben nicht gemacht haben: ich nanĀ­nte sie im Text fĆ¼r die NZZ im April 2020 ā€œDie DickĀ­hƤuterā€:
- PoliĀ­tik
- WisĀ­senschaft
- Wirtschaft
- MassenĀ­meĀ­diĀ­en
- KĆ¼nĀ­ste
- BilĀ­dungsinĀ­stiĀ­tuĀ­tioĀ­nen

- + ā‰  #kulturlwechsel ĀÆ\_(惄)_/ĀÆ

Die These ist einĀ­fach. Sie ist nicht von mir. Sie ist ganz offenĀ­sichtlich falsch. Sie ist aber sehr einĀ­fach zu erzƤhlen und sehr einĀ­fach zu verĀ­steĀ­hen und wenn du sie einĀ­mal verĀ­standen hast, sieht die ganze Welt vƶlĀ­lig anders aus. Sie geht so:

- Sprache

(ā€¦)

(ā€¦)

(ā€¦)

- + Schrift

(ā€¦)

(ā€¦)

(ā€¦)

- + ā‰  Buchdruck

(ā€¦)

(ā€¦)

(ā€¦)

- + ā‰  # Computer

(ā€¦)

(ā€¦)

(ā€¦)

Links, offene EintrƤge, Ideenā€¦

https://dissent.is/empruvar/

#TheLuhĀ­manĀ­nĀ­Map | #TheLuhĀ­manĀ­nReadĀ­er | #WorldĀ­SoĀ­ciĀ­ety | ā€¦

https://dissent.is/2022/11/10/sendadilscaputschins/